Faverhome งานฐานรากบ้าน 3

การทำฐานรากบ้าน

      งานฐานรากถือเป็นงานโครงสร้างชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดิน ทำหน้าที่แผ่น้ำหนักอาคารลงสูดินหรือเสาเข็ม ซึ่งการที่บ้านเราจะมีเสาเข็มหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของดินและน้ำหนักอาคาร ดังนั้นก่อนการสร้างบ้านอาจจะต้องมีการทดสอบดิน(Soil Test) ก่อนเพื่อให้รู้ว่าควรจะมีเสาเข็มหรือไม่ โดยหน้าที่นี้ทางวิศวกรผู้ออกแบบจะเป็นคนกำหนด ประเภทของฐานรากโดยทั่วไปมีดังนี้     1.ฐานรากแผ่คือฐานรากที่ไม่มีเสาเข็ม ใช้การแผ่กระจายน้ำหนักลงสู่ดิน แบ่งเป็น          1.1 ฐานรากแผ่เดี่ยว (Isolate Spread Footing) เป็นฐานรากที่รับน้ำหนักของเสาหรือตอม่อเพียงต้นเดียว แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่ดิน          1.2.ฐานรากแผ่ร่วม (Combined Footings) คือฐานรากที่มีตอม่อมากกว่า 2 ต้นขึ้นไปอยู่รวมในฐานรากเดียวกัน          1.3.ฐานรากแพ (Mat or Raft Foundation) มีลักษณะเป็นฐานแผ่ร่วมขนาดใหญ่เป็นผืนเดียวกันทั้งหมด เสาทุกต้นจะวางอยู่บนฐานรากนี้ มักใช้ในกรณีที่ดินมีความสามารถในการรับแรงน้อย      2.ฐานรากที่มีเสาเข็มรองรับ (Pile Foundation) เหมาะกับสิ่งก่อสร้างที่ปลูกบนพื้นที่ที่มีชั้นดินอ่อน …

การทำฐานรากบ้าน Read More »