โฉนดที่ดินแต่ละประเภท

โฉนดที่ดินแต่ละแบบ

     ในการสร้างบ้าน (อ่านบทความเกี่ยวกับการสร้างบ้าน)จำเป็นต้องมีที่ดิน บางคนก็มีที่อยู่แล้ว และบางคนก็ต้องไปหาซื้อที่ดินที่ถูกใจ เพื่อปลูกบ้าน ซึ่งที่ดินก็มีหลายแบบหลายประเภท บางประเภทก็ไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบโฉนดก่อนซื้อที่ เพื่อให้ได้ที่ดินที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นให้ดูจากสีของตราครุฑในโฉนดซึ่งจะแสดงถึงกรรมสิทธิ์และการซื้อขายเปลี่ยนมือ โดยโฉนดแต่ละประเภทมีดังนี้ 1. โฉนดที่ดิน นส.4 (ครุฑแดง)      เป็นโฉนดทั่วๆไป ที่เรารู้จักกันดี  เป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีตรา ครุฑสีแดง สามารถซื้อขาย จำนอง เปลี่ยนมือได้ตลอดเวลา เป็นโฉนดที่ให้กรรมสิทธิ์แก่เจ้าของเต็มที่ 2. นส.3 ก (ครุฑเขียว) เป็นหนังสือแสดงสิทธิ์การครอบครอง ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  สัญลักษณ์รูป ครุฑเขียว โดย นส.3 ก สามารถซื้อขาย จำนองได้ โดยโอนสิทธิ์ครอบครองให้แก่ผู้อื่น และยังสามารถทำเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน (นส.4) ได้อีกด้วย 3. นส.3 (ครุฑดำ)      เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยมีสัญลักษณ์ ครุฑดำ จะคล้ายกับ นส.3 ก แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ …

โฉนดที่ดินแต่ละแบบ Read More »